Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden hebben de onderstaande termen de navolgende betekenis:


Danner & Danner:

Danner & Danner BV, kantoor houdende te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 6352 1768, handelend onder de naam Danner & Danner.


Opdrachtgever:
Een rechtspersoon of een natuurlijk persoon die met Danner & Danner onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht dan wel aan Danner & Danner een Opdracht heeft gegeven.


Opdracht:

De opdracht van een Opdrachtgever aan Danner & Danner om een Cursus te verzorgen, al dan niet ten behoeve van inwoners dan wel medewerkers van de desbetreffende rechtspersoon dan wel ten behoeve van de desbetreffende natuurlijk persoon zelf en/of de door hem aangegeven derden;

De opdracht van Opdrachtgever aan Danner & Danner tot het vervaardigen en leveren van Onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook;

De opdracht om diensten te verrichten, zoals training, advisering, coaching en het afnemen van diagnosetoetsen, alles te interpreteren op de breedst mogelijke wijze.


Cursus:
Een door Danner & Danner verzorgde cursus, training, her- en bijscholing, studie- of themadag, seminar dan wel enige andere vorm van opleiding. Een cursus kan bestaan uit een of meerdere (eventueel in de tijd gespreide) lessen of sessies en wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam "Inburgeringstraject", "Duaal inburgeringstraject", "Nederlands op de werkvloer" of "Traject Staatsexamen NT2 programma I en II". Een Cursus kan geheel of gedeeltelijk op afstand (via telefoon, internet of anderszins) worden aangeboden en uitgevoerd.


Deelnemer:
De door Opdrachtgever opgegeven persoon die deelneemt aan een Cursus die Danner & Danner verzorgt, eventueel zijnde de Opdrachtgever zelf.


Inschrijving:
De aanmelding van een Deelnemer door Opdrachtgever voor een Cursus waarbij een overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen.


Onderwijsmateriaal:
Cursus-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, e-learning software of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de uitvoering van een Cursus of Opdracht wordt gebruikt.
ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID


1.1 Op alle offertes en aanbiedingen van Danner & Danner en op alle door Danner & Danner gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.


1.2 Door Inschrijving of door het verstrekken van een Opdracht aanvaarden Opdrachtgever en Deelnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.


1.3 Indien Opdrachtgever zorgt voor Inschrijving van Deelnemer(s), verplicht Opdrachtgever zich jegens Danner & Danner deze voorwaarden aan Deelnemer(s) bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart Danner & Danner voor alle claims van Deelnemer(s), indien Danner & Danner jegens Deelnemer(s) geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending door Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.ARTIKEL 2 - OVEREENKOMSTEN


2.1 Inschrijvingen zijn voor Danner & Danner pas bindend nadat Danner & Danner deze schriftelijk heeft bevestigd.


2.2 Wijzigingen van de Opdracht door Opdrachtgever binden Danner & Danner slechts voor zover Danner & Danner deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover Danner & Danner feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde Opdracht is begonnen.


2.3 Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de Cursussen, de omvang en technische uitvoering van het Onderwijsmateriaal of andere werken, gebeuren naar beste weten van Danner & Danner, maar kunnen redelijkerwijs afwijken.


2.4 Fouten van geringe aard in het Onderwijsmateriaal of andere door Danner & Danner vervaardigde werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen prijs.ARTIKEL 3 - PRIJZEN


3.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. Danner & Danner is gerechtigd elke wijziging van het BTW-tarief aan Opdrachtgever en/of Deelnemer door te berekenen.


3.2 Afhankelijk van aantal en niveau van de Deelnemer(s), van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de Opdracht of van de Cursus korter of langer uitvallen dan Danner & Danner had aangegeven. Danner & Danner heeft het recht de prijs naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. Danner & Danner informeert Opdrachtgever en/of Deelnemer over deze aanpassing.


3.3 Wijzigingen in of van een Opdracht door Opdrachtgever kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.ARTIKEL 4 - LEVERING


4.1 Alle door Danner & Danner genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


4.2 Danner & Danner is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Danner & Danner en Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk overleggen.ARTIKEL 5 - BETALING


5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient Opdrachtgever of Deelnemer facturen van Danner & Danner binnen dertig dagen na de factuurdatum te voldoen.


5.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is Opdrachtgever of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.


5.3 Opdrachtgever of Deelnemer is, onverminderd overige verplichtingen jegens Danner & Danner, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.


5.4 Alle kosten die Danner & Danner moet maken om het haar toekomende te innen, komen voor rekening van de Opdrachtgever of Deelnemer. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van Euro 150,-.


5.5 Reclames aangaande door Danner & Danner ontwikkeld en/of samengesteld Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een Opdracht of Cursus, of de wijze waarop Danner & Danner een Cursus verzorgt, dienen schriftelijk te worden ingediend binnen zeven werkdagen na levering. Reclameren is geen reden om betaling te mogen opschorten of weigeren.ARTIKEL 6 - DEELNEMERS, LESSEN, ONDERWIJSMATERIAAL


6.1 Toelating van een Deelnemer op grond van het voldoen aan door Danner & Danner gestelde toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de Deelnemer de Cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een Cursus wordt georganiseerd in samenwerking met een Opdrachtgever wordt de selectie van Deelnemers in principe aan de Opdrachtgever overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan toelatingsnormen van Danner & Danner.


6.2 Danner & Danner heeft het recht Deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de Cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de Cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van de overeengekomen prijs onverlet.


6.3 Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. Danner & Danner is niet gehouden lessen te herhalen voor Deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van de gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.


6.4 In principe worden geen duplicaten van Onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. Danner & Danner kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In zo'n geval zullen de duplicaten tegen betaling worden verstrekt.ARTIKEL 7 - INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT


7.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op door Danner & Danner vervaardigd Onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiende of verband houdende met een Opdracht of Cursus, berust bij Danner & Danner tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.


7.2 Opdrachtgever of Deelnemer mag al het door Danner & Danner vervaardigde en/of ter beschikking gestelde Onderwijsmateriaal of enig ander werk uitsluitend ten eigen behoeve gebruiken. Het is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Danner & Danner niet toegestaan om Onderwijsmateriaal of enig ander werk:

geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van (digitale) reproductie, beschikbaarstelling in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook;

aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.ARTIKEL 8 - AANSPRAKELIJKHEID


8.1 De aansprakelijkheid van Danner & Danner is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij de aansprakelijkheid is inbegrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogensschade en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aantoonbaar aan Danner & Danner toerekenbaar is.


8.2 Danner & Danner aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van Deelnemers of Opdrachtgever.


8.3 Opdrachtgever is uitsluitend en volledig aansprakelijk en verantwoordelijk voor de juistheid, ondubbelzinnigheid en volledigheid van door hem ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling en/of uitvoering van Onderwijsmateriaal of andere werken aan Danner & Danner ter beschikking gestelde teksten, tekeningen, modellen, gegevens en/of verstrekte instructies in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever verklaart tevens dat door de ontwikkeling en/of samenstelling van Onderwijsmateriaal of andere werken op basis van het ter beschikking gestelde geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever vrijwaart Danner & Danner tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde.


8.4 Al het door Danner & Danner ontwikkelde en/of samengestelde Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, voortvloeiende uit of verbandhoudende met een Opdracht of Cursus, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. Danner & Danner kan evenwel op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Danner & Danner aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die zijn gebaseerd op bedoelde materialen en werken. Het gebruik van het Onderwijsmateriaal dan wel ander werk, op welke wijze dan ook, is de uitsluitende beslissing en geheel voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever.


8.5 Danner & Danner verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zal Danner & Danner alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door Opdrachtgever en/of Deelnemer aan Danner & Danner ter beschikking gestelde gegevens zal Danner & Danner vrijelijk bij de uitvoering van de Opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.ARTIKEL 9 - ANNULEREN / TUSSENTIJDS BEEINDIGEN


9.1 Vervallen.


9.2 Opdrachtgever of Deelnemer kan deelname aan een Cursus alleen schriftelijk annuleren. Bij annulering tot twee weken voor de geplande aanvangsdatum is de helft van de overeengekomen vergoeding verschuldigd, alsmede een eventuele vergoeding conform 9.5. Bij annulering na deze datum of bij tussentijdse beëindiging is de volledige vergoeding verschuldigd. Desgewenst kan Opdrachtgever een of meer vervangende Deelnemers aanmelden, hiervoor is naast de volledige vergoeding voor de Cursus een administratietarief verschuldigd van Euro 150,- per vervangende Deelnemer.


9.3 Opdrachtgever of Deelnemer kan een les van een Cursus tot vijf werkdagen voor de vastgestelde datum verschuiven naar de eerstvolgende lesdatum zonder verdere kosten, behoudens in geval van kosten conform 9.5. Bij annulering na de gestelde termijn vervalt de betreffende les zonder recht op compensatie. Tenzij anders overeengekomen, vervallen lessen die na zes maanden na aanvang van de Cursus nog niet zijn genoten.


9.4 Opdrachtgever is gerechtigd een Opdracht, niet betreffende de verzorging van een Cursus, bij aangetekende brief tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht 100% te betalen van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd. Dit bedrag wordt bovendien vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd, alsmede met eventuele andere kosten conform 9.5.


9.5 Indien Opdrachtgever besluit tot annuleren van een Opdracht of een les tussentijds verschuift, behoudt Danner & Danner zich het recht voor om alle reeds gemaakte kosten en de kosten van reeds aangegane verplichtingen (voor onder andere onderzoek, ontwikkeling en productie van opdrachtspecifieke materialen, reservering van personele capaciteit, reisfaciliteiten of externe trainingslocaties) bij Opdrachtgever in rekening te brengen.ARTIKEL 10 - OVERMACHT


10.1 Indien naar het redelijk oordeel van Danner & Danner een overmachtsituatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door Opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zal Danner & Danner in dat geval naar rato terugbetalen, onder aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor gemaakte kosten. Als het resterende of reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen teruggave plaats.


10.2 Indien de overmacht een vastgestelde Cursusbijeenkomst betreft, zal Danner & Danner voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst vaststellen.ARTIKEL 11 - ONTBINDING


Danner & Danner kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekende brief met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met Opdrachtgever ontbinden, indien:

Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, of anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

Opdrachtgever of Deelnemer een of meer verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze nalatigheid niet opheft binnen 30 dagen, nadat Danner & Danner hiertoe gemaand heeft.

Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan Danner & Danner rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.ARTIKEL 12 - VEILIGHEID EN PRIVACY


12.1 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van Danner & Danner dan wel door Danner & Danner ingeschakelde externe deskundigen die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over geldende veiligheidsvoorschriften en over mogelijke gevaren die de activiteiten van Opdrachtgever met zich mee kunnen brengen. Verder dient Danner & Danner, althans haar werknemer(s) en ingeschakelde deskundigen, voldoende op de hoogte te worden gebracht van de maatregelen die Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen en om ongelukken te voorkomen.


12.2 Deelnemers die gebruikmaken van computers, internet, e-mail of andere faciliteiten van Danner & Danner mogen dit uitsluitend en alleen doen ten behoeve van de gevolgde Cursus. De hiertoe eventueel verstrekte gebruikersidentificaties (inlognamen) en wachtwoorden zijn persoonsgebonden en mogen niet aan anderen worden doorgegeven.


12.3 Bij gebruik van faciliteiten van Danner & Danner is het Deelnemers verboden om:

sites te bezoeken en/of bestanden of informatie te (down)loaden, die als pornografisch, discriminerend, racistisch, beledigend of anderszins maatschappelijk niet aanvaardbaar kunnen worden beschouwd;

de faciliteiten van Danner & Danner te misbruiken voor uitgaande communicatie in welke vorm dan ook, die door ontvanger als ongewenst of ongepast kan worden beschouwd dan wel door hem kan worden verstaan als zijnde afkomstig van Danner & Danner;

wijzigingen van welke aard dan ook aan te brengen in de fysieke of operationele functionaliteit van de binnen Danner & Danner gebruikte systemen, bijvoorbeeld door het al dan niet bewust toevoegen of verwijderen van bestanden of het (down)loaden van virussen.


12.4 Danner & Danner behoudt zich het recht voor het inkomend en uitgaand dataverkeer te allen tijde ook inhoudelijk te volgen. Bij overtreding van het gestelde in 12.2 en 12.3 of bij anderszins ongepast gebruik van haar faciliteiten behoudt Danner & Danner zich het recht voor Deelnemer van verdere deelneming aan een Cursus uit te sluiten en eventueel geleden directe of indirecte schade te verhalen op Deelnemer of Opdrachtgever. De verplichting tot betaling van het Cursusgeld blijft in dat geval bestaan.


12.5 Door opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Danner & Danner, zijn medewerkers en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Danner & Danner verstrekt geen gegevens van Deelnemers, Opdrachtgevers, of medewerkers aan derden, tenzij in geval van wettelijke verplichtingen. Danner & Danner conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.Artikel 13 - TOEPASSELIJKE REGLEMENTEN


13.1 Op de dienstverlening van Danner & Danner is het privacyreglement van toepassing, welk reglement verkrijgbaar is via de website van Danner & Danner of klik hier.


13.2 Op de dienstverlening van Danner & Danner is het klachtenreglement van toepassing, welk reglement verkrijgbaar is via de website van Danner & Danner of klik hier.Artikel 14 - TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN


14.1 Op alle met Danner & Danner gesloten overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.


14.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten met Danner & Danner, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Danner & Danner kantoor houdt.-o-Terug naar de startpagina.

  1. DANNER & DANNER

  2. NOORDERWEG 68

  3. 1221 AB HILVERSUM

  1. TEL.: 085 - 800 5000